Contractvoorwaarden voor Voertuigverhuur

gedefinieerde begrippen: verhuurder, huurder, huurovereenkomst, voertuig, reservering, diensten

Artikel 1 (Toepasselijkheid van de overeenkomst)

  1. De huurovereenkomst is van toepassing voor zover de huurder met Licht & Snel B.V. (hierna te noemen: verhuurder) overeenkomt de diensten van de verhuurder af te nemen in ruil voor de betaling aan de verhuurder van een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst (hierna te noemen: overeenkomst). Wettelijke beperkingen en algemene gebruiken zijn van toepassing op besluiten inzake kwesties die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen.
  1. De huurder is Nederlands ingezetene met een adres in Nederland, ouder dan 20 jaar, in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs en heeft minimaal 2 jaar rijervaring.
  1. Het voertuig wordt geïdentificeerd aan de hand van het kenteken en het VIN-nummer.
  1. De huurder, huurperiode en het voertuig worden vastgesteld in een afzonderlijk schriftelijk document, “Huurovereenkomst Voertuig” genoemd, waarin de identificatiegegevens van de verhuurder worden bevestigd, en dat door beide partijen wordt ondertekend, medeondertekend en gedagtekend.
  1. De door de verhuurder verleende diensten bestaan uit onderhoud, vervoer en planning van huurvoertuigen.
 1. De verhuurder kan instemmen met schriftelijke uitzonderingen die prevaleren boven de desbetreffende artikelen van de overeenkomst.

Artikel 2 (Reserveringen)

  1. Vóór het sluiten van de huurovereenkomst verstrekt de huurder gegevens over de reservering met betrekking tot de huur.
  1. De huurvoorwaarden bevatten de volgende gegevens:
    1. Het te verhuren voertuig of de te verhuren voertuigen;
    1. De datum en het tijdstip waarop de huurperiode aanvangt en eindigt;
    1. De aflever-, afhaal- en inleverlocaties van elk huurvoertuig;
   1. Persoonsgegevens en gegevens van het rijbewijs van de huurder en de bestuurders.
  1. De verhuurder behoudt zich het recht voor om naar eigen keuze met een persoon geen overeenkomst te sluiten.
  1. De reservering wordt door middel van een bevestiging van de verhuurder vastgesteld.
  1. Voor wijzigingen aan de hierboven vermelde huurvoorwaarden is de goedkeuring van de verhuurder vereist.
 1. Indien de wijzigingen de werkzaamheden van de verhuurder verhinderen of indruisen tegen het belang van de verhuurder, dan behoudt de verhuurder zich het recht voor om de wijzigingen niet toe te staan.
 2. Afleverlocaties die niet met het gebruikelijke vervoer over de weg kunnen worden bereikt, zoals eilanden of vergelijkbare afgelegen of ontoegankelijke gebieden, kunnen worden geweigerd.

Artikel 3(Annulering van reserveringen)

  1. Annulering door de huurder
    1. De huurovereenkomst wordt geannuleerd indien de huurder de huurovereenkomst niet binnen het eerste uur van de huurperiode sluit. De huurder betaalt in dat geval de annuleringskosten.
    1. Voor annulering op de dag van de huur zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige huurbedrag.
   1. Voor annulering op de dag voorafgaand aan de huur bedragen de annuleringskosten 50% van het volledige huurbedrag.
 1. Voor annuleringen door de verhuurder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het volgende, gelden geen annuleringskosten:
   1. Annulering vanwege extreme weersomstandigheden die een bedreiging vormen voor de nakoming van de overeenkomst, zoals aflevering of het gebruik van huurvoertuigen. De verhuurder bepaalt naar eigen inzicht wat onder extreme weersomstandigheden wordt verstaan; de meteorologische Code Geel wordt bijvoorbeeld aangehouden.
  1. Annulering omdat er geen voertuigen beschikbaar zijn of omdat er geen voertuig wordt geleverd na reservering.

Artikel 4(Sluiting van de huurovereenkomst)

  1. De huurder komt de in artikel 2 vastgestelde huurvoorwaarden na en betaalt de huurprijs aan de verhuurder, en de verhuurder zorgt ervoor dat de huurovereenkomst en het voertuig aan de huurder met wie de huurovereenkomst wordt gesloten, worden verstrekt.
  1. Voordat de huurovereenkomst wordt gesloten, betaalt de huurder de volledige huurprijs.
  1. Alle rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de huurvoertuigen gedurende de huurperiode gaan bij het sluiten van de overeenkomst over op de huurder.
  1. Vóór aflevering van het voertuig bevestigen de verhuurder en de huurder gezamenlijk de staat van het voertuig.
 1. Gedurende de huurperiode draagt de huurder de overeenkomst bij zich.

Artikel 5(Huurvoorwaarden)

De huurder, overige bestuurders en passagiers dienen ieder te voldoen aan de volgende voorwaarden om de overeenkomst te kunnen sluiten:

  1. De huurder dient in het bezit te zijn van een rijbewijs.
  1. Tijdens het rijden is het niet toegestaan om onder invloed van legale of illegale drugs te zijn.
  1. Passagiers hebben geen uitrusting nodig die speciaal voor kinderen is bedoeld.
  1. Het is verboden om in dienst te zijn van of verbonden te zijn met een criminele organisatie.
  1. De minimumleeftijd is 20 jaar en men moet minimaal 2 jaar rijervaring hebben.
 1. De verhuurder behoudt zich het recht voor geen huurovereenkomst te sluiten, zelfs indien een aanvrager aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet.

Artikel 6(Huurprijs)

  1. De huurprijs is de totaalprijs van de contractdiensten en toepasselijke belastingen en worden vóór het sluiten van de overeenkomst aan de huurder bekend gemaakt.
 1. Ingeval de tarieven zijn gewijzigd, gelden de tarieven op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7(Onderhoud en servicewerkzaamheden)

  1. De verhuurder voert regelmatig onderhoud en servicewerkzaamheden aan de voertuigen uit overeenkomstig de veiligheidsnormen voor de openbare weg.
 1. Ingeval het voertuig niet aan de normen voldoet, voert de verhuurder de vereiste servicewerkzaamheden uit.

Artikel 8(Gedragsregels huurder)

  1. Gedurende de huurperiode gebruikt de huurder het voertuig op verantwoorde wijze.
 1. De huurder gebruikt het voertuig overeenkomstig de verkeersveiligheidsregels en wettelijke voorschriften.

Artikel 9(Verboden gebruik van het voertuig)

Tijdens de huurperiode is het de huurder verboden om:

  1. Het voertuig voor commerciële doeleinden te gebruiken.
  1. Het voertuig onder te verhuren, te verhuren of uit te lenen.
  1. Onderdelen in het interieur of exterieur van het voertuig te veranderen.
  1. Het voertuig te gebruiken voor tests of wedstrijden.
  1. Op een circuit of racebaan te rijden.
  1. Op een onbehoorlijke of onveilige manier te rijden. 
  1. In het voertuig te roken of vuur te gebruiken.
  1. Passagiers in het voertuig te vervoeren die een uitrusting nodig hebben die speciaal voor kinderen is bedoeld.
  1. Slepen van het voertuig of slepen van andere voertuigen. 
 1. Besturen van het voertuig door iemand anders dan de huurder.

Artikel 10(Verkeersovertredingen)

  1. Verkeersovertredingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, overtreding van parkeerregels en snelheids- en verkeerslichtovertredingen.
 1. De huurder is aansprakelijk voor alle verkeersovertredingen en de boetes daarvoor die tijdens de looptijd van de huurovereenkomst zijn opgelegd en zijn gekoppeld aan het kenteken van het huurvoertuig. Deze worden aan de huurder in rekening gebracht of doorgestuurd.

Artikel 11(Terugbrengen van het voertuig)

  1. De huurder brengt het voertuig op het aangegeven tijdstip terug naar de in de huurvoorwaarden aangegeven locatie.
  1. Het voertuig wordt teruggebracht in bijzijn van de verhuurder of de vertegenwoordiger van de verhuurder. De huurder dient ervoor te zorgen dat het voertuig in dezelfde staat wordt teruggebracht als het aan de huurder was afgeleverd, uitgezonderd slijtage door normaal gebruik. De huurder wordt aansprakelijk gehouden voor schade die tijdens de looptijd van de huurovereenkomst is ontstaan en voor de reparaties.
  1. De huurder is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte onderdelen nadat het voertuig is teruggebracht.
 1. De huurder brengt het voertuig volgetankt terug. De brandstofkosten worden in rekening gebracht als het voertuig niet volgetankt wordt teruggebracht.

Artikel 12

  1. Voor extra diensten, zoals calamiteiten, verzekeringsclaims en overige diensten worden aanvullende administratiekosten in rekening gebracht.
 1. 200% van de kosten en extra uurtarief.

Artikel 13(Inleverlocatie)

 1. Bij wijziging van de inleverlocatie betaalt de huurder een extra ophaalvergoeding.

Artikel 14(Ingeval van mechanische storing)

 1. Ingeval van een mechanische storing, dient de huurder het gebruik van het voertuig te staken, contact op te nemen met de verhuurder en de instructies op te volgen.

Artikel 15(Ingeval van een ongeval)

 1. Ingeval van een ongeval, dient de huurder het gebruik van het voertuig te staken en de hieronder vermelde procedure te volgen:
  • Neem contact op met de politie en de alarmcentrale;
  • Neem contact op met de verhuurder en volg de instructies op;
 • Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij en verstrek de verzekeringsgegevens.
  1. De huurder handelt de procedure af met betrekking tot het ongeval.
 1. De verhuurder kan helpen bij en zijn medewerking verlenen aan het afhandelen van het ongeval.

Artikel 16(Ingeval van diefstal)

 1. Ingeval van diefstal volgt de huurder de hieronder vermelde procedure:
  1. Neem contact op met de politie;
  1. Neem contact op met de verhuurder en volg de instructies op;
 1. Verstrek informatie en gegevens voor het onderzoek ten behoeve van de verzekering.

Artikel 17(Wanneer het voertuig onbruikbaar wordt)

  1. Wanneer het voertuig onbruikbaar wordt vanwege een mechanische storing, ongeval of diefstal, dan eindigt de huurovereenkomst.
 1. De huurder is aansprakelijk voor schade, reparaties en administratiekosten.

Artikel 18(Verzekering en terugbetaling)

 1.  De huurder is verplicht alle schade te vergoeden die tijdens de huurperiode ontstaat voor de   verhuurder of voor derden. De verhuurder kan in het kader van deze schadevergoeding een beroep doen op de verzekering tot maximaal de dekking van de verzekeringspolis, mits huurder  voldoet aan alle hierin omschreven voorwaarden.
 2.  In het geval het voertuig ongeschikt wordt voor gebruik als gevolg van, maar niet beperkt tot, ongevallen, diefstal of verontreiniging, worden aan de huurder kosten voor het buiten gebruik zijn in rekening gebracht. De kosten voor het buiten gebruik zijn bestaan uit de huurprijs van het voertuig vermenigvuldigd met het aantal dagen dat nodig is om het voertuig te herstellen in de staat waarin het aan de huurder werd geleverd.

Artikel 19(Beëindiging van de huurovereenkomst)

 1. Bij schending van deze overeenkomst kan de verhuurder de overeenkomst beëindigen en het voertuig terugvorderen.

Artikel 20(Verklaring inzake persoonsgegevens)

 1. De gegevens van de huurder die aan de verhuurder zijn verstrekt, worden uitsluitend gebruikt indien die zijn vereist voor het verlenen van de diensten.

Artikel 21(Diversen)

  1. De huurder betaalt btw.
  1. Over achterstallige betalingen wordt rente berekend op basis van een jaarlijks rentepercentage.
 1. Ingeval van strijdigheden prevaleert de Engelse overeenkomst boven de Nederlandse overeenkomst.
 2. De contractvoorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen die onmiddellijk van kracht zijn.

Artikel 22(Afkoop eigen risico)

 1. De verhuurder biedt de huurder, als onderdeel van de huurovereenkomst, de mogelijkheid het eigen risico af te kopen.   
 2. Door het afkopen van het eigen risico wordt de vergoeding voor schade aan het voertuig beperkt tot maximaal EUR 1.000,-. 
 3. De afkoop van het eigen risico is van toepassing indien aan de hierin omschreven voorwaarden wordt voldaan en onafhankelijk van verzekering

Contract Terms and Conditions for Vehicle Rentals

defined terms: contractor, contractee, rental contract, vehicle, reservation, service

Article 1 (Application of the contract)

  1. The rental contract applies insofar as the contractee agrees with Licht & Snel B.V. (to be known as a the contractor) for the contractor’s services in exchange for payment of fees made to the contractor as specified in this agreement(to be known as the contract). Legal restrictions and general customs will apply in the resolution of issues not defined within this contract.
  1. The contractee will be a Dutch resident with an address in the Netherlands, of or over the age of 20, in possession of a valid Dutch driver’s license with a minimum of 2 year’s experience of driving.
  1. The vehicle is defined by the registration and VIN number.
  1. The contractee, rental period and vehicle will be specified by a separate written document entitled “Vehicle Rental Contract” confirming the contractor’s identification information as signed, countersigned and dated by both parties.
  1. The services provided by the contractor are maintenance, transportation and scheduling of the rental vehicles.
 1. The contractor may agree to written exclusions that will precede the agreements  under the relevant articles in the contract.

Article 2 (Reservations)

  1. The contractee will provide details of the rental reservation prior to concluding the rental contract.
 1. Rental conditions include the following:
  1. The vehicle or vehicles to be rented,
  2. The date and time of the beginning and end of the rental period,
  3. The delivery or pickup and return locations for each rental vehicle,
  4. Personal and driver’s license information of the contractee and drivers,
 2. The contractor reserves the right to refuse contracting with any given persons upon its own discretion.
 3. The reservation will be concluded by a confirmation from the contractor.
 4. The approval of the contractor is required to make changes to the aforementioned rental conditions.
 5. If the changes impede the contractor’s operations or are against the contractor’s interests, the contractor reserves the right to refuse the changes.
 6. Delivery locations that cannot be accessed by conventional road transportation, such as islands or similarly remote or inaccessible areas, may be refused.

Article 4 (Canceling of reservations)

  1. Cancellations by the contractee
    1. The rental agreement will be cancelled if the contractee does not engage in the rental contract within the first hour of the rental period. The contractee will pay cancellation fees in this case.
    1. The fee for cancellations for the day of the rental will amount to the full rental  fee.
   1. The fee for cancellations made until the day before will amount to 50% of the rental fee.
 1. Cancellations by the contractor, including but not limited to the following, will not incur cancellation fees
   1. Cancellations due to extreme weather conditions which are threatening to the fulfillment of the contract, such as the delivery or use of rental vehicles. The conditions defining extreme weather will be at the discretion of the contractor; meteorological Code Yellow alerts will be observed, for example.
  1. Cancellations due to vehicle unavailability or non-delivery after a reservation has been made.

Article 6 (Conclusion of the rental agreement)

  1. The contractee will provide the rental conditions specified in Article 2 and the rental fees available to the contractor, while the contractor will make the rental contract and vehicle available to the contractee, concluding the rental contract.
  1. Prior to the conclusion of the rental contract, the contractee will pay all of the fees required of the rental.
  1. All responsibility and rights of use of the rental vehicles for the rental period will be delegated to the contractee upon the conclusion of the contract.
  1. Before the car is delivered, the contractor and contractee will mutually confirm the condition of the car.
 1. The contractee will keep the contract on his person during the rental period.

Article 7 (Rental Conditions)

The contractee, other drivers and passengers must each fulfill the following conditions in order to conclude the contract:

  1. The contractee must fulfill the driver’s license requirement.
  1. Abstinence from the influence of legal and illegal drugs prohibited during driving.
  1. Passengers must not require children-specific vehicle equipment.
  1. Exclusion from employment or associations with criminal organizations.
  1. Being of a minimum age of 20 and 2 years of driving experience.
 1. The contractor reserves the right to refuse a rental contract even if an applicant meets all of the above conditions.

Article 8 (Rental fee)

  1. The rental fee will be the total of the prices of contract services and applicable taxes and will be released to the contractee before the conclusion of the contract.
 1. In the case where fees have been changed, fees at the time when the contract was concluded will apply.

Article 10 (Maintenance and servicing)

  1. The contractor will provide scheduled servicing and maintenance on the vehicles suitable for public road safety standards.
 1. In the case the vehicle does not meet the standards, the contractor will provide the require servicing.

Article 12 (Contractee Code of Conduct)

  1. The contractee will operate the vehicle in a responsible manner during the rental period.
 1. The contractee will operate the car in accordance with all road safety and legal regulations.

Article 14 (Prohibitions of vehicle use)

The contractee is prohibited from the following during the period of the contract:

  1. Using of the vehicle for commercial purposes.
  1. Subletting, leasing or renting out the vehicle.
  1. Modifying the vehicle’s interior or exterior components.
  1. Using the vehicle for testing or competition purposes.
  1. Driving on a closed circuit or race track.
  1. Driving in the unorderly or unsafe manner.
  1. Smoking or the use of fire in the vehicle.
  1. Accompaniment of passengers requiring child-specific auto equipment in the vehicles.
  1. Towing the vehicle or towing other vehicles. 
 1. Operation of the vehicle by other than the contractee.

Article 15 (Traffic violations)

  1. Traffic violations include but are not limited to parking, speeding and traffic light violations.
 1. The contractee is liable for all traffic violations and their respective fines incurred by the rental vehicle’s registration during the period of the rental contract. These will be billed or forwarded to the contractee.

Article 16 (Returning the vehicle)

  1. The contractee will return the vehicle to the specified location defined in the rental conditions at the specified time.
  1. The vehicle will be returned in attendance with the contractor or the contractor’s representative.. The contractee is responsible for returning the car in the same condition it was delivered to the contractee, excluding wear and tear arising from normal use. The contractee will be held accountable for damage incurred during the period of the rental contract and the repairs.
  1. The contractor is not responsible for lost articles after the return.
 1. The contractee will return the vehicle fully refueled. Fueling fees will be charged if the vehicle is not returned fully refueled.

Article 17

  1. Services extending beyond, such as emergency response, insurance claims and other services will incur additional handling fees
 1. 200% of cost and additional hourly charges.

Article 18 (The place of return)

 1. In the case the place of return is changed, the rentee will pay additional pick up fees.

Article 19 (In the case of mechanical failure)

 1. In the case of mechanical failure, the rentee will stop the operation of the car, contact the renter and obey instructions.

Article 20 (In the case of an accident)

 1. In the case of an accident, the renter will stop the operation of the car and follow the following procedure.
  • Contact the police and emergency
  • Contact the contractor and obey instructions
 • Contact the insurance company and provide insurance information
  1. The contractee will handle the procedure of the accident
 1. The contractor can assist and cooperate in handling the accident

Article 21  (In the case of theft)

 1. In the case of theft the contractee will follow the following procedure;
  1. Contact the police
  1. Contact the contractor and obey the instructions
 1. Provide information and details for the insurance investigation

Article 22 (When the vehicle becomes inoperable)

  1. When the vehicle becomes inoperable due to mechanical failure, accidents or theft, the rental contract will terminate.
 1. The contractee will be responsible for damages, repairs and handling fees.

Article 23 (Insurance and reimbursement)

 1. The contractee is obliged to compensate for all damages incurred to the contractor or third parties during the rental period. The contractor may apply insurance coverage within this compensation  insofar that the contractee meets all conditions defined herein, limited to the coverage provided by the insurance policy.
 2. In the case that the vehicle is rendered unfit for use due to but not limited to accidents, theft or  fouling, the contractee will be subject to non-operation charges. Non-operation charges will  amount to the vehicle’s rental price multiplied by the number of days required for the restoration  of the vehicle to the state in which it was delivered to the contractor.

Article 24 (Termination of the rental contract)

 1. The contractor may terminate the contract and reclaim the vehicle upon the violation of this contract.

Article 25 (Declaration of privacy information)

 1. The contractee’s information provided to the contractor will be limited to use required for the operation of the service.

Article 26 (Miscellaneous)

  1. The rentee will pay BTW
  1. Delay payments will incur interest of a annual percentage
  1. The English contract will precede discrepancies from the Dutch contract.
 1. Terms and conditions may be subject to changes which are effective immediately.

Article 27 (Collision Damage Waiver or CDW)

 1. The contractor offers CDW which the contractee may subscribe to as part of the rental contract.
 2. Subscription of the CDW will limit damage compensation to the vehicle to a maximum of   EUR1000:-.  
 3.  CDW will apply insofar that the conditions defined herein are met and independently of insurance.

Disclaimer:

All terms are final and effective immediately. All rights reserved by and limited to legal entity of the venootschap.